Loại bỏ STT Hình ảnh Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Rổ inox Thaphafac 26 111.000 111.000
Tổng cộng: 111.000
Tiếp tục mua hàng Thanh toán