Loại bỏ STT Hình ảnh Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Rổ Inovi 18 59.000 59.000
Tổng cộng: 59.000
Tiếp tục mua hàng Thanh toán