Loại bỏ STT Hình ảnh Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Lẫu sống Thaphafac 16 231.000 231.000
Tổng cộng: 231.000
Tiếp tục mua hàng Thanh toán