Loại bỏ STT Hình ảnh Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Lẫu than Thaphafac 770.000 770.000
Tổng cộng: 770.000
Tiếp tục mua hàng Thanh toán