Loại bỏ STT Hình ảnh Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Rổ rế INOVI 29 117.000 117.000
Tổng cộng: 117.000
Tiếp tục mua hàng Thanh toán